Pravila nagradnog konkursa „Melem za misli“

Pravila konkursa:

1. Naziv i sedište organizatora nagradnog konkursa

Kompanija Biomelem d.o.o. Humska 14, 11040 Beograd, matični broj 06172431 (u daljem tekstu ”Organizator”) je organizator nagradnog konkursa pod nazivom “Melem za misli” (u daljem tekstu „Konkurs“), a koji će se sprovesti po ovde utvrđenim i definisanim pravilima (u daljem tekstu „Pravila“).

2. Naziv, vreme trajanja, mesto priređivanja i svrha nagradnog konkursa

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom: „Melem za misli” u periodu 01.04.2022 – 31.12.2022. godine.

Konkurs se realizuje na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a održava se na portalu www.melemzamisli.com.

Nagradni konkurs se organizuje radi nagrađivanja lojalnosti potrošača.

3. Pravo učestvovanja

Konkurs se organizuje i realizuje na području Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine i otvoren je za sva, isključivo punoletna fizička lica koja su državljani Republike Srbije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, imaju prijavljeno prebivalište na navedenim teritorijama i nalaze se na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine (u nastavku „Učesnici“).

Zaposleni i članovi uže porodice zaposlenih kod Organizatora ili Tehničke podrške ili bilo koje druge osobe povezane sa ovim Konkursom ne mogu učestvovati u Konkursu. Učesnici Konkursa ne mogu biti pravna lica.

4. Tok Konkursa

Konkurs se održava u periodu od: 01.04.2022 – 31.12.2022. godine.

U toku ovog perioda, biće organizovana tri nagradna ciklusa:

  1. Prvi ciklus: april, maj i jun
  2. Drugi ciklus: jul, avgust i septembar
  3. Treći ciklus: oktobar, novembar i decembar.

Rok za učestvovanje je do 23:59 pretposlednjeg dana ciklusa, odnosno 29. juna za prvi ciklus, 29. septembra za drugi ciklus i 30. decembra za treći ciklus. Prijave poslate nakon navedenog vremena, odnosno nakon 23:59 pretposlednjeg dana ciklusa, neće biti uzete u obzir.

Nagrade se dodeljuju poslednjeg dana u ciklusu, odnosno poslednjeg dana u godini.

Glavna nagrada se dodeljuje jednom, na kraju Konkursa.

5. Mehanizam Konkursa

Da bi lice steklo pravo da učestvuje na Konkursu, potrebno je da tokom perioda trajanja konkursa poseti portal www.melemzamisli.com, pročita i prihvati pravila ovog konkursa.

Prijavom za učestvovanje na Konkursu smatra se da je svaki učesnik/ca pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo/la u celosti i dao/la saglasnost za učestvovanje na Konkursu i korišćenje ličnih podataka na način opisan u ovom Konkursu.

Za učešće na Konkursu neophodno je da potencijalni učesnici:

•             otvore nalog na portalu www.melemzamisli.com i unesu svoje lične podatke

•             na portalu www.melemzamisli.com postave objavu (tekst, sliku ili video) na temu „Melem za misli“

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom učešća na Konkursu bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka.

Učesnici Konkursa mogu sva pitanja i primedbe u vezi sa Konkursom da proslede Organizatoru putem kontakt formulara na portalu.

6. Vrste nagrada i dodela nagrada

U toku trajanja Konkursa nagrade će se dodeljivati tri puta – po jednom na kraju svakog od tri nagradna ciklusa.

Nagradni fond Konkursa čine:

1 glavna nagrada: godišnja količina Biomelem proizvoda za kosu, lice i telo

300 majica „Melem za moje misli“

300 Biomelem proizvoda za kosu, lice i telo

60 majica „Ti si moj heroj“

60 majica „Ti si moj šampion“

Nagrade će osvojiti najkreativnije objave učesnika.

Finalna odluka će biti doneta od strane žirija Organizatora. Imena nagrađenih će biti objavljena na zvaničnim Facebook i Instagram stranicama i portalu www.melemzamisli.com u roku od 5 dana od završetka nagradnog ciklusa.

U svakom nagradnom ciklusu nagrađuje se 120 učesnika sa 120 poklon-paketa u vrednosti od 1.000 dinara koji sadrže Biomelem proizvode i majice.

Učesnici u toku trajanja Konkursa mogu neograničen broj puta učestvovati na konkursu, čime povećavaju šanse da osvoje nagradu.

Učesnik može osvojiti samo jednu nagradu u toku trajanja Konkursa.

Učesnik koji je dao neistinite, netačne odnosno tuđe podatke biće diskvalifikovan i gubi pravo na dalje učešće, te ukoliko je bio u konkurenciji za nagradu, ona će biti dodeljena sledećem Učesniku, u skladu sa Pravilima.

Lica koja su dala netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka i biće diskvalifikovana od strane Organizatora.

Podaci o Učesnicima Konkursa koji su osvojili nagrade mogu biti objavljeni na Facebook stranici Biomelema kao i na bilo koji drugi način za koji Organizator eventualno smatra za shodno (uključujući i objavljivanje u svim medijima (elektronski, štampani, itd) dok traje konkurs i neposredno nakon završetka konkursa, a najkasnije do okončanja promocije Konkursa.

7. Način i rok predaje nagrada

Biomelem će kontaktirati dobitnike nagrada najkasnije u roku od 12 sati od objave dobitnika, u cilju dodele nagrade, na osnovu ličnih podataka koje je Učesnik dao u trenutku prijave. Imena dobitnika biće objavljena na Biomelemovim Facebook i Instagram stranicama u postu napravljenom isključivo za dodelu nagrade.

Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa nekim od dobitnika nagrade, iz razloga koji ne ubrajaju u odgovornost Organizatora ili ukoliko dobitnik ne primi nagradu prilikom pokušaja dostave brzom poštom. Organizator ne snosi odgovornost ukoliko ne isporuči nagradu dobitniku nagrade u slučaju da dobitnik nagrade nije dostavio ispravne kontakt podatke.

Dobitnici će preuzeti nagrade u skladu sa dogovorom sa Organizatorom postignutim prilikom obaveštavanja dobitnika. Prilikom preuzimanja nagrada dobitnik nagrade će se legitimisati odgovarajućom važećom ličnom ispravom (lična karta ili pasoš).

Ukoliko nagradu nije moguće uručiti dobitniku nagrade, smatraće se da je isti odustao od nagrade i ona će biti dodeljena prvom narednom Učesniku, koji za to ispunjava uslove, a na način definisan ovim Pravilima. Ukoliko niti jedan od Učesnika ne ostvari pravo na nagradu – nagrada pripada Organizatoru.

Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni dobitnik nije državljanin Republike Srbije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine, nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, Crne Gore ili Bosne i Hercegovine ili da nije punoletan, nagrada će se dodeliti prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

Ukoliko bilo koji od dobitnika postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, u tom slučaju se nagrada dodeljuje prvom sledećem Učesniku. Ukoliko ni sledeći učesnik ne ispunjava uslove iz ovog člana, nagrada će biti dodeljena prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove.

Organizator Konkursa neće snositi odgovornost zbog nemogućnosti uručivanja nagrada i u tom slučaju će se smatrati da je dobitnik nagrade odustao od iste i ona će u tom slučaju biti dodeljena na prvom narednom Učesniku koji ispunjava uslove propisane Pravilima.

8. Lični podaci

Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu, SMS poruke na mobilni telefon i telefonske pozive na fiksni broj telefona u vezi sa učestvovanjem na Konkursu i njegovom organizacijom, uključujući i saglasnost za primanje poruka i informacija u svrhe promocije Konkursa, dok traje Konkurs i njegova promocija.

Učesnik pristaje da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, stave na raspolaganje Organizatoru, u toku konkursa ili na drugi način u vezi sa učešćem u konkursu, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa zakonom i ovim Pravilima i u svrhu učešća u programu i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora, samo dok traje Konkurs i njegova promocija.

Svako lice koje učestvuje na Konkursu ima pravo da zahteva obaveštenje, stavljanje na uvid i/ili kopiju podataka koji se odnose njega i sva prava na osnovu uvida (ispravka, ažuriranje i drugo), kao i pravo da pristanak na obradu opozove u svakom trenutku tako što će poslati pisani zahtev na email adresu Organizatora office@biomelem.rs. U slučaju opoziva lični podaci tog Učesnika se brišu, a nakon podnošenja zahteva za opoziv taj Učesnik gubi pravo na dalje učešće na Konkursu. U slučaju nedozvoljene obrade ličnih podataka svaki Učesnik ostvaruje svoja prava u skladu sa pravnim propisima Republike Srbije.

9. Isključenje i ograničenje programa

Organizator ne odgovara za štetu koju pretrpi dobitnik, a koja je prouzrokovana isključivom radnjom tog lica, kao i radnjama trećih lica za koje Organizator ne odgovara.

10. Diskvalifikacija iz programa

Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili predstavljati zloupotrebu je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije učesnika iz konkursa i Organizator zadržava pravo da ih diskvalifikuje iz konkursa i zanemari njihove ostvarene rezultate bez daljeg obrazloženja.

Registrovanje više različitih naloga za učešće na Konkursu od strane jedne osobe je zabranjeno i može dovesti do eliminacije učesnika iz Konkursa.

11. Opšte odredbe

Učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa konkursom putem privatnih poruka ili javno na Biomelem Facebook i Instagram stranicama.

Organizator će Učesniku koji je poslao upit dostaviti odgovor putem Facebook stranice organizatora ili Instagram profila javno ili u vidu privatne poruke u roku od najviše 1 (jednog) radnog dana.

Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju konkursa.

Učesnici će o eventualnom prekidu programa biti obavešteni putem Facebook stranice Organizatora https://www.facebook.com/biomeleminfo/.

Kompanija Biomelem obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima isključivo zabavni karakter, da se učešće ni na koji način i ni pod kojim uslovima, posredno ili neposredno ne naplaćuje, niti je učestvovanje na konkursu uslovljeno bilo kakvim materijalnim davanjem ili činidbom od strane osobe koja na konkursu učestvuje.

Takođe, prijavom za učestvovanje na ovom konkursu svaki učesnik potvrđuje da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala (fotografija i dr.) kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja može nastati usled (zlo)upotrebe podataka kao što su adresa stanovanja i kontakt telefona koji se prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika poklona, te da su učesnici obavešteni o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka mogu da opozovu, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nadležan je sud u Beogradu.

U Beogradu, 7. marta 2022. godine,

Biomelem d.o.o. Beograd